Son Nguyen

Lăng Bác chiều thu Hà Nội

 Sau rất nhiều năm mới có dịp được ra trước sân Lăng Bác ...No comments