Son Nguyen

 Một ngày tại Asean Resort & Spa ....
 Vệt nắng cuối trời - Vinpearl Phú Quốc.
 Dinh Độc Lập ...