Son Nguyen

 Bàu Trắng một ngày chiều tối tháng 10 ...
Thật tình cờ khi có cơ hội quay lại Bãi Cát Trắng trong cùng 1 năm ... 
 Một góc của bưu điện Quận 1