Son Nguyen

Bãi Cát Trắng lần 2

Thật tình cờ khi có cơ hội quay lại Bãi Cát Trắng trong cùng 1 năm ... 

Bãi Cát Trắng lần 2

No comments